INTEGRA | Tıbbi Görüntüleme Merkezi
ana sayfa :: iletişim :: english      

 
 
  
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

Gürses Teşhis Tedavi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Bundan sonra “İntegra Radyoloji Müessesi” olarak anılacaktır.) olarak, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hastalarımıza ve İntegra Radyoloji Müessesi ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tanran Caddesi No:38 Kavaklıdere Ankara, adresinde mukim İntegra Radyoloji Müessesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
İntegra Radyoloji Müessesi olarak sunmakta olduğumuz sağlık hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak için ve kayıtları saklamaya ilişkin yasal yükümlülüklerimiz sebebiyle, İntegra Radyoloji Müessesi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 4. Maddesindeki usul ve esaslara uygun olarak ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, İntegra Radyoloji Müessesi bünyesinde ilgili mevzuatın düzenlediği sürelere uygun olarak saklanmaktadır.

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; İntegra Radyoloji Müessesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

ç. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz İntegra Radyoloji Müessesi tarafından, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, iş ortakları, servis sağlayıcıları‐tedarikçileri ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir, ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda İntegra Radyoloji Müessesi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde İntegra Radyoloji Müessesi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, İntegra Radyoloji Müessesi’nden,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle İntegra Radyoloji Müessesi’ne iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek, sitemizde yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.